ข้อตกลงการใช้บริการ flexale


ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าใช้งาน flexale บริการโปรแกรมบริหารจัดการงานขาย สินค้า และเอกสารประกอบการธุรกิจออนไลน์ ที่ออกแบบสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย ขอบเขตภาระผูกพันของ flexale ในฐานะผู้ให้บริการ กับ ท่านหรือลูกค้า ในฐานะผู้รับบริการ โปรดอ่านอย่างละเอียด

ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลผูกพันกับการใช้บริการ นับตั้งแต่ flexale อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการ ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานบริการเว็บไซต์นี้ รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน flexale ขอความกรุณาให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที บริการของ flexale จะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยยึดตามความคิดเห็นของผู้ใช้งาน flexale ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังการประกาศข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง และ flexale จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นไปได้ว่าข้อตกลงในการใช้งาน จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ถือเป็นภาระหน้าที่ของท่านในการทำให้แน่ใจว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงล่าสุดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการเป็นการยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงเหล่านี้ และท่านมีอำนาจในการดำเนินการในนามของบุคคลใดก็ตามที่ท่านกำลังใช้บริการ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของนิติบุคคลใดก็ตามที่ท่านกำลังใช้บริการ

1. คำนิยาม ของข้อตกลง

"สัญญา"

หมายถึง ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้

"ผู้ให้บริการ", "เว็บไซต์"

หมายถึง เว็บไซต์ในชื่อ flexale.com

"ผู้รับบริการ", "ผู้ใช้งาน", "สมาชิก"

หมายถึง ผู้มีบัญชีผู้ใช้งานของเว็บไซต์ flexale.com ซึ่งสมัครหรือตอบรับคำเชิญเพื่อเข้าใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ ผู้มีบัญชีผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในนามบุคคล หรือตัวแทนนิติบุคคลที่มีผลผูกพัน

"บริการ"

หมายถึง บริการระบบโปรแกรมบริหารงานขายและการจัดการสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งบริการ อาจมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง บำรุงรักษา เงื่อนไขต่างๆ บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราวโดย flexale และบริการทั้งหมดที่ผู้ให้บริการมีไว้เปิดสิทธิไว้ให้สำหรับสมาชิกหรือผู้รับบริการ เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ flexale.com แต่ไม่รวมถึงผลสืบเนื่องจากการออกเอกสารทางธุรกิจหรือการให้บริการของบุคคลที่สาม

"ค่าบริการ"

หมายถึง ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ รายเดือน หรืออาจคิดเป็นรายปี ที่ไม่รวมภาษีและอากร จำนวนค่าบริการขึ้นอยู่กับ ผู้ใช้บริการตกลงเลือกแพ็กเกจบริการที่อาจแตกต่างกันตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือก

"ข้อมูล"

หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เป็นข้อความ ตัวอักษร รูปภาพ ไฟล์แนบ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบสิทธิอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ ป้อนข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มของเว็บไซต์

"ข้อมูลที่เป็นความลับ"

หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ได้ให้แก่กันแลกเปลี่ยนกัน ทางวาจา ทางลายลักษณ์อักษร ทางอิเลคทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ได้ถูกเผยแพร่หรือจะกลายเป็นที่เปิดเผยสู่บุคคลอื่น หรือต่อสาธารณะ

"สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา"

หมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิทางสิทธิบัตรทั้งหมด สิทธิตามลิขสิทธิ์ต่างๆ ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีอยู่แล้วหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งที่จดทะเบียน และไม่จดทะเบียน

"เหตุสุดวิสัย"

หมายถึง เหตุการณ์หรือผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถป้องกันควบคุม เช่น อัคคีภัย, อุทกภัย, ภัยธรรมชาติ, สงคราม, การก่อการร้าย, การจลาจล, การชุมนุมประท้วง, การปิดเส้นทางจราจร, การนัดหยุดงาน, คำสั่งของทางราชการ

2. การให้บริการ

เงื่อนไขข้อตกลงการเข้าใช้บริการ flexale ซึ่งเป็นผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ flexale ให้สิทธิแก่ท่านผู้ใช้บริการเข้าถึงบริหารผ่านเว็บไซต์ด้วยสิทธิของผู้ใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงตามประเภท การสมัครสมาชิกหรือประเภทคำเชิญเข้าถึงสิทธิบริการ สิทธิอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ใดๆ ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ ท่านรับทราบและยอมรับว่า

2.1 flexale ให้สิทธิแก่ท่านผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการผ่านเว็บไซต์ด้วยสิทธิของผู้ใช้งานแบบเฉพาะเจาะจง ตามประเภทแพ็กเกจการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการสมัครใจเลือกไว้ สิทธิดังกล่าวไม่สามารถโอนได้ และจำกัดโดยและอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้

2.2 สมาชิกผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดหรือเชิญผู้ใช้งานอื่นให้เข้าใช้งานร่วมกัน ในรูปแบบกลุ่มบุคคลทีมงาน หน่วยงาน องค์กรหรือบุคคล สมาชิกผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดแจกจ่ายระดับสิทธิของผู้ที่ได้รับเชิญแต่ละรายในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญพึงมี สมาชิกผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้บริการทั้งหมดของผู้ใช้งานที่ได้รับเชิญ ทั้งการกระทำอันเป็นที่แจ้งต่อสมาชิกผู้ใช้งาน และไม่ได้แจ้งบอกกล่าวสมาชิกผู้ใช้งาน ทั้งการกระทำอันเป็นประโยชน์หรือผลเสียหาย การกระทำของสมาชิกผู้ได้รับเชิญถือว่าเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ใช้งาน สมาชิกผู้ใช้งานสามารถกำหนดระดับสิทธิข้างต้นสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญ สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลและบริการได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและบริการถูกสงวนสิทธิไว้ให้กับผู้ใช้บริการและผู้ได้รับคำเชิญที่ได้รับสิทธิในปัจจุบันกาลเท่านั้นและขอไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆ จากบุคลภายนอกหรือบุคคลที่ 3 ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ

2.3 กรณีเกิดข้อพิพาทเรื่องการแจกจ่ายระดับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและบริการ หรือ เรื่องอันเป็นความขัดแย้งใดๆ ระหว่างสมาชิกผู้ใช้งานกับผู้ที่ได้รับเชิญเข้าใช้งานในกลุ่มบุคคลทีมงาน หน่วยงาน องค์กรเดียวกัน สมาชิกผู้ใช้งานจะเป็นผู้ตัดสินใจในการปรับแก้ไขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่ผู้ใช้แต่ละรายพึงมี (หากมี)

2.4 สมาชิกผู้ใช้งาน เข้าใช้งานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศหรือภูมิภาคที่ สมาชิกผู้ใช้งานจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน และอาศัย ทำงานอยู่ โดยให้สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ หรือเงื่อนไขที่ประกาศแจ้งบนเว็บไซต์ ในกรณีสมาชิกผู้ใช้งานใช้บริการในนามของบุคคลอื่นหรือเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่น อันเป็นบุคคลที่ 3 สมาชิกผู้ใช้งานต้องแน่ใจว่าได้รับอนญาตให้ดำเนินการแทนได้ และทุกบุคคลตกลงยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ทั้งหมด

2.5 flexale เป็นเจ้าของและเป็นผู้ถือสิทธิ กรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตสมาชิกผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงระบบเว็บไซต์นี้แล้วนำไปใช้เพื่อการอื่นใดก็ตามทุกกรณี การดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือเป็นความผิดละเมิดลิขสิทธิ์และความรับผิดชอบของผู้ดัดแปลงทุกกรณี และรวมถึง ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆ

2.6 ข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์นี้ มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการการใช้งานของผู้ใช้บริการ และตามสถานการณ์สภาวะแวดล้อมจำเป็น ตามสภาพสถาณการณ์ที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งการรับประกันถึงคุณสมบัติในคุณภาพพาณิชย์ ความเที่ยงตรง ความต่อเนื่องโดยปราศจากความผิดพลาดในการใช้งาน รวมถึงตรงตามความต้องการทั้งหมดของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกใช้งานเว็บไซต์ โดย flexale จะดำเนินการประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการรับทราบผ่านทางอีเมล หรือ ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการติดตามและทำความเข้าใจเพื่อยอมรับการปรับเปลี่ยนระบบเว็บไซต์ ข้อตกลงล่าสุดบนเว็บไซต์นี้

2.7 สมาชิกผู้ใช้งานไม่มีสิทธิเปิดเผย ข้อมูล เอกสาร ข้อมูลที่เป็นความลับ สำเนา แบบระบบเว็บไซต์ วิศวกรรม ไม่ว่าจะโดยกระทำเองหรือส่งเสริมสนับสนุนความคิดเห็นด้วยให้กับบุคคลอื่น เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาต โดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก flexale

3. หน้าที่ภาระผูกพันของผู้ใช้บริการ

3.1 การสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการการสมัครใจใช้บริการเว็บไซต์ flexale โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอสมัครใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ และได้เลือกแพ็กเกจเพื่อเข้าถึงการใช้บริการที่กำหนดไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขข้อตกลงนี้แล้ว flexale ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคำขอใช้บริการ โดยไม่ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์การพิจารณา

3.2 การชำระเงินค่าใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ ซึ่งค่าธรรมเนียมการใช้บริการจะถูกคิดคำนวณและเรียกเก็บ ตามอัตราค่าใช้บริการของแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาสัญญานี้ รวมถึงค่าภาษีและอากรทั้งหมดนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ในบางช่วงเวลาผู้ใช้บริการอาจจะได้รับการเสนอราคาพิเศษหรือส่วนลดเป็นช่วงระยะเวลาหรือครั้งคราว ซึ่งอาจมีเงื่อนไขข้อตกลงเพิ่มเติม ข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการทำความเข้าใจ เงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดเพิ่มเติม

3.3 การให้ข้อมูล ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ให้ข้อมูลบริษัท องค์กร บุคคล ตัวแทน ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นๆใดที่เป็นจริง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามคำร้องขอของ flexale

3.4 การชำระค่าชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระชดใช้ค่าเสียหายให้กับ flexale ทั้งหมดเต็มจำนวน สำหรับการะกระทำใดใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความสูญเสีย การละเมิดข้อตกลง เกิดผลเสียหายทั้งหมดทั้งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม และยังรวมถึงค่าดำเนินการ ค่าเสียโอกาส ค่าทนายความคดี ค่าสินไหมทดแทน ค่าฟื้นฟูให้กับสู่สภาพปกติ

3.5 การเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่เก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (User Name, Password) ไว้เป็นความลับส่วนบุคคลและระมัดระวังให้แน่ใจว่าปลอดภัยอยู่เสมอ มิได้เผยแพร่ให้ผู้อื่นใดหรือเก็บรักษาไว้อย่างสุ่มเสี่ยง เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านกระทำการแทนผู้ใช้บริการ หากเกิดกรณีมีบุคคลอื่นใดได้กระทำการโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านจะถือว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำของท่านในฐานะผู้ใช้บริการผู้เก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เมื่อพบว่ามีบุคคลอื่นใดใช้รหัสผ่านของท่านกระทำการแทนท่าน ท่านผู้ใช้บริการ มีหน้าที่แจ้ง flexale ทันที เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตั้งรหัสผ่านใหม่ ตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น โดยไม่มีความรับผิดต่อท่านหรือผลใดๆ ที่เกิดขึ้น

3.6 ผู้ใช้บริการ เป็นผู้รับผิดชอบเชิญผู้ใช้งานรายอื่น และมอบสิทธิการเข้าใช้งานส่วนร่วมในการจัดการดูแลข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การปฏิบัติหรือการกระทำใดๆของผู้ถูกเชิญเข้าใช้งานจัดถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ ก่อให้เกิดโทษความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง flexale จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.7 ผู้ใช้บริการ ไม่พยายามกระทำการใดๆ ไม่สนับสนุน ไม่มีส่วนรู้เห็น ที่เป็นการทำลาย ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย บั่นทอนเสถียรภาพ ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเว็บไซต์ ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค ระบบคอมพิวเตอร์ ของ flexale และรวมถึงระบบบริการอื่นที่ใช้ในการประกอบการบริการของ flexale

3.8 ผู้ใช้บริการ ไม่พยายามกระทำการใดๆ ไม่สนับสนุน ไม่มีส่วนรู้เห็น เข้าถึงเนื้อหาข้อมูลส่วนใดๆ ของระบบเว็บไซต์ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

3.9 ผู้ใช้บริการ ไม่ส่งหรือป้อนข้อมูล ไฟล์เอกสาร หรือสิ่งอื่นใดๆ ที่สร้างความเสียหาย เสี่ยงต่อความเสียหายต่อระบบเว็บไซต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ flexale และรวมถึงระบบบริการอื่นที่ใช้ในการประกอบการบริการของ flexale เนื้อหาข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิกฎหมาย ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่น ละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

3.10 ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่พิจารณาผลลัพธ์การประมวลผลข้อมูล และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลของการใช้งานผลลัพธ์การประมวลผลเว็บไซต์ หากเกิดกรณีพิพาก คดีความฟ้องร้อง ข้อเรียกร้องอื่นใด ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุหรือเกี่ยวเนื่องจากการใช้บริการ การใช้ผลลัพธ์เอกสาร ผลลัพธ์การประมวลผลของเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ยุติข้อเรียกร้อง กรณีพิพากดังกล่าวและรวมถึงรับผิดชอบความเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

3.11 ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ทำความเข้าใจ ศึกษาวิธีการใช้งานเว็บไซต์ จากเว็บไซต์นี้ หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เว็บไซต์ประกาศรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวิธีการใช้งานอาจมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน ยกเลิก เพื่อให้ทันสมัยและตรงกับความของผู้ใช้บริการส่วนรวมมากที่สุด หากเกิดข้อสงสัย ประสบปัญหาไม่เข้าใจการใช้งาน ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น หรือหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าฝ่ายเทคนิคของ flexale ผ่านช่องทางที่เว็บไซต์เตรียมไว้บนเว็บไซต์นี้ เพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ

4 การโอนสิทธิ

4.1 ผู้ใช้บริการ ไม่มีสิทธิโอนบัญชีผู้ใช้บริการ ไม่มีสิทธิโอนสิทธิการเข้าถึงข้อมูล หรือบริการอื่นใดๆ ของเว็บไซต์ ภายใต้ข้อตกลงสัญญานี้ให้กับ บุคคคลที่ 3

4.2 หากเกิดกรณี ผู้ให้บริการ มีความจำเป็นหรือมีความประสงค์โอนบริการ ไม่ว่าจะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดให้แก่บริษัทอื่น ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการภายใต้ข้อตกลงสัญญานี้ด้วย flexale จะประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบบนหน้าเว็บไซต์นี้ และขอถือว่าท่านได้รับทราบและเห็นชอบต่อการโอนบริการดังกล่าว

5 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

คู่สัญญา ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ต้องเก็บรักษาความลับ ข้อมูลอันเป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เปิดเผย ไม่เผยแพร่แก่บุคคลอื่น บุคคลที่ 3 หรือ องค์กรหน่วยงานอื่นใด ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากจะได้รับความยินยอมอย่างเป็นทางการมีลายลักษณ์อักษร จากคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือ เว้นเสียแต่ว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ flexale ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลให้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ในบางกรณีเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างครอบคลุมสมบูรณ์​ flexale อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นหรือบริษัทในเครือ ซึ่งพิจารณาถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ข้อตกลงสัญญานี้จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ยินยอมรับทราบแล้ว

6 ทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 ลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาของระบบเว็บไซต์ การแสดงผลหน้าจอ รูปภาพ ข้อความ และส่วนประกอบทั้งหมดในการให้บริการเว็บไซต์ ทั้งที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์และที่ทำงานอยู่บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นทรัพย์สินของ flexale หรือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ flexale และไม่อนุญาต ไม่ให้ผู้ใช้บริการหรือบุคคคลใดก็ตามทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ยกเว้นแต่กรณีได้รับความยินยอมอนุญาตเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรจาก flexale การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นการกระทำที่ผิดต่อข้อตกลงสัญญานี้ซึ่งจะถูกดำเนินการพิจารณาบอกเลิกสัญญา และดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

6.2 สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และความเป็นเจ้าของข้อมูล กรรมสิทธิ์ สิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการป้อนข้อมูล ส่งข้อมูล ผ่านระบบเว็บไซต์ จะยังคงถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ตามบัญชีชื่อผู้ใช้งานที่อนุญาตให้มีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจะเป็นตามเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมบริการ และถือว่าผู้ใช้บริการได้อนุญาต flexale บริหารจัดการ คัดลอก จัดเก็บ สำรองข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

6.3 การสำรองข้อมูล ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจดีว่า flexale มีนโยบายและหลักการปฏิบัติการจัดเก็บตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเสียหายของข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ แต่อย่างไรก็ดีด้วยเหตุผลด้านเทคนิคการให้บริการบนเว็บไซต์ การโจมตีจากบุคคลภายนอก เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือด้วยเหตุผลสุดวิสัยอื่นใดก็ตามอาจจะเป็นเหตุให้ข้อมูลสูญหาย หรือเสียหายส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดก็ตาม flexale ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการจะไม่สูญหาย เสียหาย และผลกระทบอื่นใด ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัย ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงมีหน้าที่เตรียมจัดการสำรองข้อมูล คัดลอกสำเนาข้อมูล ทั้งหมดด้วยตัวท่านเองไว้อีกทางหนึ่ง ตามความถี่ของช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้สินใจเอง ทั้งผู้ใช้งาน ยังมีความผิดรับชอบโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการเก็บรักษาเอกสารการเงิน การบัญชี ภาษี และเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ flexale จะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อการสูญหาย เสียหายของข้อมูล

7 การรับประกันการให้บริการ

7.1 การหยุดชะงักชั่วคราว flexale ให้บริการระบบเว็บไซต์ซึ่งให้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ การปรับเปลี่ยนระบบบางส่วน เหตุสุดวิสัย ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จราจล การประท้วงนัดหยุดงาน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆใด ที่เป็นอุปสรรค ด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิคการให้บริการมีโอกาสทำให้เกิดความเสี่ยงการหยุดระงับ หยุดชะงักชั่วคราว ทำงานช้า ทำงานผิดพลาด จนเป็นเหตุให้เว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการได้ปกติ ผู้ใช้บริการ เข้าใจดีถึงความเป็นจริงตกลงยอมรับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น และไม่เรียกร้องขอคืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาดังกล่าว

7.2 ความปลอดภัยของข้อมูล flexale เป็นผู้ให้บริการระบบเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งมีการเข้ารหัสความปลอดภัยไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านเทคนิคการให้บริการเว็บไซต์ การเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อยู่บนความเป็นจริงว่า มีความเสี่ยงด้านความไม่ปลอดภัย การฝังตัวและทำงานของไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ลงซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส การไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การสแปมอีเมลหลอกเพื่อขโมยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน การโจมตีจากบุคคลที่ 3 ผ่านช่องโหว่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งาน เข้าใจดีว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ไม่คาดคิดหรือสุดวิสัยเกิดขึ้นได้ และจะศึกษาหาข้อมูลเพื่อดำเนินการป้องกันรักษาความปลอดภัยด้วยอีกทางหนึ่ง flexale จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายตามข้อตกลงนี้

7.3 ความถูกต้องของข้อมูล flexale เป็นเพียงผู้เสนอโซลูชั่นเพื่อช่วยการทำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายเว็บไซต์ มีหน้าจอแบบฟอร์มรับข้อมูลที่ผู้ใช้งานป้อนข้อมูล ส่งข้อมูลเข้ามา และดำเนินการประมวลผลตามหลักการมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การประมวลผลในรูปแบบหน้าจอรายงาน เอกสาร ตัวเลข หรืออื่นๆที่แสดงผลบนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งาน มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนส่งเข้ามา รวมถึงผลลัพธ์การประมวลผล และพิจารณาประเมินการนำข้อมูล ผลลัพธ์การประมวลผลไปใช้งานต่อ ผู้ใช้งาน หรือที่ปรึกษาที่ผู้ใช้งานมอบหมายหน้าที่ไว้ เป็นผู้ทราบเข้าใจดีถึงความหมายที่ถูกต้อง และรับผิดชอบถึงผลประโยชน์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

8 การยกเลิกการให้บริการ

flexale มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ตลอดเวลา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ส่วนรวมมากที่สุด การพัฒนาปรับปรุงในบางเวอร์ชั่นใหม่อาจจะมีการยกเลิกการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด flexale ขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกการให้บริการดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบถึงผลกระทบผลลัพธ์ใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลอื่นทั้งสิ้น

9 ข้อจำกัดความรับผิด

flxale มีความตั้งใจเสนอการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพให้ตรงกับความต้องการการใช้งานของผู้ใช้งานผ่านระบบเว็บไซต์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่ด้วยจำกัดทางด้านเทคนิคมากมายและเหตุสุดวิสัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา flexale ไม่สามารถให้การรับประกัน กำหนดความรับผิดชอบในการใช้บริการว่าจะปราศจากความผิดพลาด ขัดข้อง ล่าช้า ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ความบกพร่องทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การโจมตี การแทรกแซงดัดแปลงจากบุคคลที่ 3 ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคกีดขวาง รบกวนการทำงานของระบบและการใช้บริการของผู้ใช้งาน และรวมถึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของข้อมูล ผลลัพธ์การประมวลผลข้อมูล การนำข้อมูลประมวลผลไปใช้งานต่อ ทั้งโดยทางตรงชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ยกเว้นในกรณีที่เกิดสูญเสียหรือความเสียหายร้ายแรง เป็นผลจากความจงใจปฏิบัติประมาทของ flexale ความรับผิดชอบจะถูกจำกัดสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งในเหตุการณ์หนึ่งที่ชัดแจ้งมีผลให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบร้ายแรงข้อมูลเสียหาย ผู้ใช้บริการมีสิทธิพิจารณาการใช้บริการต่อหรือขอสิ้นสุดการรับบริการ โดย flexale จะจำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมบริการที่ผู้ใช้บริการชำระจริงมาแล้ว 1 เดือนก่อนหน้า

10 ความขัดแย้ง ความไม่สมบูรณ์ ของข้อตกลง

ข้อตกลงสัญญานี้ มีไว้เพื่อชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทราบและทำความเข้าใจเงื่อนไขการเข้าใช้งาน flexale เพื่อให้ครอบคลุมครบทุกด้าน ซึ่งหากพบว่ามีเนื้อหา ข้อความ การตีความหมาย จากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงสัญญานี้ไม่สมบูรณ์ ขัดแย้งกัน ขัดแแย้งกับกฎหมายของประเทศไทย ให้ถือข้อความส่วนนั้นเป็นโมฆียะ และให้พิจารณาเนื้อหาข้อกำหนดแห่งสัญญานี้แทนที่ เนื้อหาที่มีผลบังคับใช้เหมือนกัน เพื่อให้มีผลสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์เดิมของข้อตกลงสัญญานี้ และหากพบความแตกต่างระหว่างข้อตกลงฉบับภาษาไทยกับคำแปลภาษาอื่น ให้ยืดถือและบังคับใช้ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

11 กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงสัญญาเงื่อนไขการใช้บริการ ฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาททางคดีความใดๆ ให้คู่สัญญา หรือ คู่กรณี เจรจาไกล่เกลี่ยโดยสมานฉันท์เพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าว ในกรณี ที่ไม่สามารถสิ้นสุดยุติข้อพิิพาทได้ มีเจตนาดำเนินคดีความในชั้นศาลให้ยื่นข้อพิพาทต่อศาลที่มีเขตอำนาจในราชอาณาจักรไทยในการ พิจารณาชี้ขาดตัดสินและสิ้นสุดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการฉบับนี้

12 การยกเลิกสัญญาใช้บริการ

12.1 ประเภทสมัครใช้งานฟรีหรือทดลองใช้หรือไม่มีค่าบริการ ผู้ใช้บริการสามารถประเมินผลการใช้บริการ และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาการใช้บริการโดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ โดยส่งคำขอบอกเลิกสัญญามาที่ sales@flexale.com

12.2 ประเภทมีค่าธรรมเนียมบริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิยื่นคำขอยกเลิกการใช้บริการในเวลาใดก็ได้ก่อน สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ มาที่ sales@flexale.com โดยให้ถือว่ามีผลเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาสัญญา การเข้าถึงข้อมูลและช่องทางบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด flexale จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

12.3 ประเภทกระทำผิดเงื่อนไขหรือละเมิดข้อตกลงสัญญา หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดเงื่อนไขหรือละเมิดข้อตกลงสัญญาเหล่านี้ flexale มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าจะช่วงเวลาใดๆ การบอกเลิกสัญญามีผลระงับการเข้าถึงข้อมูลและช่องทางบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ไม่จำเป็นต้องแถลงบอกถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณา และให่้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาสัญญา โดยไม่ต้องคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

13 การเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อตกลง

flexale ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เนื้อหา ข้อความเงื่อนไขข้อตกลงสัญญาการเข้าใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาฉบับใหม่ล่าสุดมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศนำขึ้นบนหน้าเว็บไซต์นี้ flexale จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางอีเมลหรือบนหน้าเว็บไซต์นี้ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการทราบและทำความเข้าใจข้อตกลงการใช้บริการฉบับล่าสุดนี้
แก้ไขครั้งล่าสุด เมื่อ 22 มกราคม 2562