นโยบายความเป็นส่วนตัว


ยินดีต้อนรับ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ flexale ฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการ flexale ที่ให้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ flexale.com ตลอดจนวิธีการเก็บรักษา แบ่งปันข้อมูล เมื่อผู้ใช้งาน สมัครเข้าใช้บริการของ flexale ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่านทำความเข้าใจและยินยอมผูกพันปฏิบัติตามนโยบายให้เก็บรักษาข้อมูล ตามข้อความที่ปรากฏชี้แจงในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียด

1 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

flexale นำเสนอโซลูชั่นเพื่อช่วยผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหาร การทำงาน โดยผ่านระบบเว็บไซต์ ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเลขทะเบียนบริษัท ข้อมูลบัญชีรับ-จ่าย หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการติดต่อ ยืนยันตัวตนที่แท้จริง ประมวลผลการทำงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามความเป็นจริง ผ่านทางแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์นี้ในขณะที่ผู้ใช้บริการ สมัครใช้บริการ ตอบรับการเข้าใช้บริการ ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลมีทั้งแบบที่จำเป็นต้องกรอก เพื่อให้ทำงานต่อได้ หากผู้ใช้ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล จะถือเป็นอุปสรรคเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้บริการไม่สามารถประมวลผลต่อได้ กับข้อมูลที่เป็นแบบไม่จำเป็็นต้องกรอก ผู้ใช้มีสิทธิเลือกพิจารณาที่จะกรอก หรือไม่กรอกข้อมูลได้

2 การเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

การเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่เก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (User Name, Password) ไว้เป็นความลับส่วนบุคคลและระมัดระวังให้แน่ใจว่าปลอดภัยอยู่เสมอ มิได้เผยแพร่ให้ผู้อื่นใดหรือเก็บรักษาไว้อย่างสุ่มเสี่ยง เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านกระทำการแทนผู้ใช้บริการ เมื่อพบว่ามีบุคคลอื่นใดใช้รหัสผ่านของท่านกระทำการแทนท่าน ท่านผู้ใช้บริการ มีหน้าที่แจ้ง flexale ทันที เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตั้งรหัสผ่านใหม่ ตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น

3 การให้ความยินยอมใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

เมื่อผู้ใช้บริการ สมัครเข้าใช้บริการ ตอบรับการเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว ผู้ใช้บริการได้ยินยอมให้ flexale จัดเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการ เช่น เพื่อระบุตัวตนยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการ เพื่อส่งเสริมการตลาดการขาย เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเข้าใช้บริการ เป็นต้น

4 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลของผู้ใช้บริการและข้อมูลที่ผู้ใช้บริการป้อนส่งเข้าระบบ ถือเป็นความลับข้อมูลอันเป็นความลับส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ flexale จะไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นอันเป็นบุคคลที่ 3 หรือองค์กรหน่วยงานอื่นใดๆ ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากจะมีหนังสือยินยอมอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการผู้เป็นเจ้าของจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ หรือ นอกจากกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติตาม่กฎหมายข้อบังคับ คำสั่งศาล

5 การเก็บรักษาข้อมูลบน Cloud

เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างครอบคลุมและตรงความต้องการของผู้ใช้ส่วนรวม flexale อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือบริษัทในเครือ เพื่อใช้ประกอบการการให้บริการบนระบบเว็บไซต์ ซึ่งจะพิจารณาถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ผู้ใช้บริการได้เข้าใจดีและยอมรับว่าข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้บน Cloud

6 การใช้ Cookies

เว็บไซต์ flexale ใช้ Cookies หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กสำหรับบราวเซอร์ หรือเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่ทดแทนกันได้สำหรับบราวเซอร์ เพื่อจดจำ จำแนกผู้ใช้งาน ระบุรายละเอียดการใช้งาน นำไปใช้ในการประมวลผลของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังรวมถึงใช้สำหรับเก็บข้อมูลเชิงสถิติ บราวเซอร์อาจจะแสดงข้อความถามผู้ใช้บริการเพื่อตอบรับการใช้ "คุกกี้" หากผู้ใช้บริการปฏิเสธไม่ยอมรับการใช้คุ้กกี้ จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้

7 การเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของเงื่อนไขการให้บริการ ให้ยึดถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ และจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ เงื่อนไขการให้บริการ flexale ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เนื้อหา ข้อความนโยบายความเป็นส่วนตัวการเข้าใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาฉบับใหม่ล่าสุดมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศนำขึ้นบนหน้าเว็บไซต์นี้ flexale จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางอีเมลหรือบนหน้าเว็บไซต์นี้ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการทราบและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้บริการฉบับล่าสุดนี้

แก้ไขครั้งล่าสุด เมื่อ 22 มกราคม 2562